General Information
 
    > General Information

Vision

วิสัยทัศน์

“บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา สรรสร้างนวัตกรรมด้วยมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน”

VisionMission

พันธกิจ

“การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ”

MissionValue

ค่านิยม

“เป็นหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อฝันของทุกคน สถาบันที่มั่นคง เพื่อมวลชนของเมืองไทย”

ValueBackground

ความเป็นมา


      ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยมีระดับการพัฒนาในช่วงไทยแลนด์ 3.0 นั้น ประเทศไทยยังคงมีสถานะที่เรียกว่า ติดในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงไม่สามารถแข่งขันทั้งกับกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงานและต้นทุนต่ำ และประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อหลุดพ้นจากกับดักนี้ และให้การพัฒนาเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเข้าสู่สถานะที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างสินค้านวัตกรรม เน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวประชากรต้องมีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีสมรรถนะสูงสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการได้ เนื่องจากสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์นั้นจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร ชุมชน และประเทศด้วย
      ในการพัฒนาให้คนไทยมีสมรรถนะสูงสามารถนำประเทศเข้าสู่โลกที่หนึ่ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรง มีสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม มีความรู้ทักษะครบถ้วน โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ cognitive ability, complex problem solving skill และ creative thinking skill เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ นอกจากการเตรียมคนเข้าสู่โลกที่หนึ่งซึ่งต้องเน้นการเตรียมคนทุกวัยแล้วยังจำเป็นต้องมีการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการใช้ศาสตร์ด้านการแพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เช่น สุวคนธบำบัด ดนตรีบำบัด กิจกรรมบำบัด อีกทั้งยังจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และบ่มเพาะผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
      มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมในบทบาทการสนับสนุนพันธกิจที่กล่าวข้างต้น ได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นมาตลอดในรูปของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ และกลุ่มวิจัยต่างๆ เช่น Cognitive Neuroscience โดยมีการดำเนินการในรูปแบบการทำงานของศูนย์วิจัยมาตั้งแต่ปี พศ. 2556 โดยเริ่มต้นทำการศึกษาวิจัยโดยเน้นการพัฒนาและศึกษาความปลอดภัยตลอดจนประสิทธิภาพของอาหารสุขภาพโดยเน้นกลุ่มที่เพิ่มสมรรถนะการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายและการออกกำลังกาย ตลอดจนการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การฝังเข็มด้วยเลเซอร์ การออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนเพื่อเพิ่มความจำขณะทำงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีการวัดประเมินโดยใช้การเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เป็นดัชนี การดำเนินการมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ได้รับความไว้ใจจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารมาร่วมโครงการพัฒนาโครงการเพื่อวิจัยและพัฒนาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้ใจและสนใจจากบริษัทต่างประเทศทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์มาดูงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้เป็น hub ในการพัฒนา food valley ของภาคอีสาน และในปี พศ.2560 นี้ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการในโครงการ spearhead ของรัฐบาลอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่าประมาณ 224 ล้านบาท
      สืบเนื่องจากการขยายการดำเนินการดังที่กล่าวข้างต้นทำให้มีความจำกัดในการดำเนินการ และเพื่อเป็นการขยายศักยภาพในการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความความสามารถในการขับเคลื่อนการให้สามารถดำเนินการทั้งในรูป การสร้างองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมบนภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือกได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะนโยบายการให้ทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เพิ่มความคล่องตัวในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลับขอนแก่น ครอบคลุมภารกิจที่จำเป็นและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่กล่าวข้างต้น และเกิดความคล่องตัวในการเชื่อมโยงกับประชากรในเอเชียและในโลก จึงสมควรจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยเพิ่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ

Background 

Copyright  ©  2018    All Rights Reserved Research Institute for Human High Performance and Health Promotion.

Powered by STIS :SongThai Informative System.